Nov. 17th, 2016

zinkognito: (Default)

Shows I'm Watching Right Now:

Jimi ni Sugoi! Koetsu Garu Kono Etsuko
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu
Kuroi 10-nin no Onna
Medical Team: Lady Da Vinci no Shindan
Cold Case: Shinjitsu no Tobira
Seisei Suruhodo, Aishiteru
Career

Profile

zinkognito: (Default)
Zinkognito

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
101112131415 16
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:41 pm
Powered by Dreamwidth Studios